Languages

Chinese - Professional

English - Professional

Japanese - Professional

Education

Degree: Bachelor | Major: 英语

江西教育学院
2008 - 2012

Work Experience

新东方语言学校担任英语教师

2011 - 2012

上海昂立集团担任出国英语教师

2012 - 2013

中国教育服务中心担任翻译

2013 - 2014

江西公众出国服务中心翻译文案主管

2015 - 2017

Photos